• Tiltak 1 Opprette opplevelsespunkt i landskapet på Innherred
Etter mønster frå Sagolandet i Ljungby i Sverige –trekke turistar til regionen som får oppleve forteljingar i landskapet ved hjelp av forteljarskap. Samarbeide også med «Hidden» om storytelling gjennom app på telefonen –og trønderske opplevingar inn i deira system.
Vedtak: Vi har enno ikkje pengar til å gjennomføre dette tiltaket.
Prosjektgruppe: Johan Einar Bjerkem og Anne Haga.
 • Tiltak 2 Eventyrskrivekonkurranse for elevar

Vi lyser ut eventyrskrivekonkurranse med premiar i fire klassar –i fjor fekk vi inn over 120 bidrag, vi håper å få inn over 300 i 2020, og auke vidare i 2021.Alle som deltar får tilgang på nettressursar med musikk av Hilmar og forteljing av Jens Bolling. Vi rekner med å nå over 1 000 elevar i dette prosjektet. Trønder-Avisa vil offentleggjere vinnareventyra, og bruke stor plass på å synleggjere konkurransen.

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagt under Hilmarfestivalen
Prosjektgruppe: Heidi Grosh, Beate Heide, Marianne Vanem, Vigdis Devik (Trønder-Avisa) og Ely Navarro.
 • Tiltak 3 Besøk av forteljarar på skolar

Meir ennti skolar vil besøk av forteljarar i skoletida som skal fortelje eventyr, sagn og historier frå regionen og elles i verda. Dette for å få opp merksemda rundt forteljing, gi elevande gode opplevingar som dei kan lære av og utvikle seg med.

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagt før og under Hilmarfestivalen.

Prosjektgruppe: Kari Hustad og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 4 Forteljarbonanza

Etter vellykka pilot i 2019 med 27 forteljarforestillingar på tretimarog hundrevis av publikum, vil vi gjenta dette arrangementet i 2020 og 2021. Stad: Nord Universitet, InnoCamp.Forteljarar vil kome mellom anna frå Midtnorsk forteljarforum, Foreningen Gamle Steinkjer, Saemien Sijte og Skodespelarstudiet ved Nord Universitet.

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagtunder Hilmarfestivalen

Prosjektgruppe: Anne Haga, Heidi Grosh og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 5 Skriveverkstad og storyslam

Kjøre skriveverkstederfor ungdom som et ukentlig ettermiddagstilbud. Steinkjer bibliotek har hovedansvaret. Kick-off i november 2020. Den kjente låtskriver/rap-duoen Skei&PTer kursholdere. Tekstene og erfaringene fra skriveverkstedet skal inspirere til muntlig formidling og munne ut i en egen poesi/-storyslam «Spoken word»-festivalpå utestedet Vårt Hjem.

Vedtak: Vi ventar på svar på søknader om pengar til å gjennomføre tiltaket.

Prosjektgruppe:Marianne Vanem,Erik Jensen (Vårt Hjem) og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 6 Møte mellom kulturar

Trøndelag har ein av dei mest kjente innsamlarane av tradisjonsstoff i Norden: Karl Braset. Den gode spellemannen og forteljaren Hilmar Alexandersen kom fråein tater-tradisjon. Det sørsamiske kultursentret Saemien Sijte skal bygge sitt nye hus og utstilling rundt at den sørsamiske kulturen erein muntleg kultur. Trøndelag har dei siste åra tatt mot mange nye innbyggarar frå heile verda. Vi vil arbeide med forteljingar i skjæringspunktet mellom kulturar i fleire pedagogiske tiltak retta mot barn, ungdom og vaksne. Målet er å skape tryggare individ og eig godt fungerande samfunn.

Vedtak: Dette punktet har ikkje pengar gjennom nettverket enno, men grunnideen i tiltaket blir lagt til grunn for gjennomføring av fleire av dei andre tiltaka.

Prosjektgruppe: Er ikkje oppretta enno. Johan Einar følgjer opp.

 • Tiltak 7 Oppstart av forteljarstudium / forteljarutdanning vedNTNU og Dronning Maud Minde–dramaturgi i film ved Nord Universitet

Det blir starta utøvande og teoretisk forteljarstudium i regi av NTNU og Dronning Mauds Mindevåren 2021 etter initiativ frå nettverket. Studiet vil vere samlingsbasert medeksamenar etter gjennomførte 7.5 vekttal kvart halvår. Studiet vil starte i 2021.

Vedtak: Det går mot oppstart i 2021

Prosjektgruppe: Beate Heide og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 8 Arrangere frukostmøterom Storytelling in business

I 2019 vart det for første gong arrangert frukostmøte med tema Storytelling in businessi regi av nettverket. Nytt seminar i november 2020. Foredragshaldar blir Svend Erik Engh (DK/SCO). Fleire frukostseminar frå næringslivsaktørar vil også bli halde framover.

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagt under Hilmarfestivalen

Prosjektgruppe: Anne Segtnan og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 9 Arrangere kurs i muntlig historie

Tre dagar: Innsamling av stoff, kategorisering av stoff, korleis formidle stoff. September 2020 og august 2021. Kurshaldar er organisasjonen Memoari Bergenog Midtnorsk Fortellerforum.

Vedtak: Dette blir gjennomført 23. –25. september på Egge Museum

Prosjektgruppe: Maiken Lien Jørgensen og Johan Einar Bjerkem. Beate Heide og Kari Hustad ermed frå MINOFF Vedlegg: Program (som vil bli oppdatert): www.memoar.no/steinkjer

 • Tiltak 10 Utvikle Hilmarfestivalen til å bli ein forteljarfestival i tillegg til å vere ein musikkfestival.

Arrangere forteljararforestillingar, kurs, seminar og diskusjonar på festivalen som allereie er ein av dei største folkemusikkfestivalane i landet med over 10000 besøkande i 2019.

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagt under Hilmarfestivalen

Prosjektgruppe: Heidi Grosh og Johan Einar Bjerkem

Vedlegg: Med referatet er det lagt ved fortellerprogrammet i festivalen slik det ser ut per dd

 • Tiltak 11 Arrangere konferanseom bruk av forteljing i opplevelsesnæringane

5.-7. november 2020, og same tid kvart år framover. Fem økter med parallellsesjonar og utflukter. Det finst i dag ingen slik konferanse i landet. Målgrupper er dei som arbeider innanfor: Turistnæringa, teaterbransjen, filmbransjen, forfattarar, marknadsføring, Museum –forteljing som formidling, profesjonelle fortaljarar, fagfolk innanfor området immateriell kulturarv, Lærarar –formidling: Pedagogisk verktøy, Historikarar, etnologar, antropologarog folkloristar, bibliotekarar.

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagt under Hilmarfestivalen

Prosjektgruppe: Anne Segtnan og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 12 Studiereiser

Deltakarar i nettverket treng å reise til andre stader i Noreg, Norden og verda for å sjå og lære av korleis ein arbeider med storytelling der.

Vedtak: Tiltaket er sett på vent pga Korona.

Ressursar tilført til dette punktet blir overført til andre tiltak i dialog med tilskottsytarar.

 • Tiltak 13 Gjennomføre forteljarforestillingarog turnear

Hilmarscena turnerer i dag folkemusikk-konsertar over heile Trøndelag. Vi utnytte denne infrastrukturen til også å starte med profesjonelle forteljarforestillingar i heile regionen.

Vedtak: Dette punktet får ressursar frå tiltak 12.

Prosjektgruppe: Kari Hustad og Johan Einar Bjerkem

 • Tiltak 14 Arrangere Levende bibliotek

Konseptet går ut på at publikumi biblioteket låner menneske som bøker –og ein møter personar som ein elles ikkje hadde møtt. Målet er å avmystifisere andres liv, og opparbeide toleranse gjennom møter. Konseptet er beskrive her: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702789/FULLTEXT01.pdf

Vedtak: Dette blir gjennomført som planlagt under Hilmarfestivalen

Prosjektgruppe: Marianne Vanem, Torunn Hernes Bjerkem (Stiftinga Hilmar Alexandersen), Ely Navarro (Hilmarfestivalen).

 • Tiltak 15 Delta i nettverket Federation for European Storytelling –FEST Network Nettverket er partner i Federation for European Storytelling Network –FEST.

Medlemmene i det trønderske nettverket får tilgang til FEST sine tenester og europeiske nettverk gjennom dette medlemsskapet.

Vedtak: Vi deltar gjennom Stiftinga Hilmar Alexandersen –Johan Einar Bjerkem er nettverket sin kontaktperson.

 • Tiltak 16 Delta i Nordic-Baltic Storytelling Network

Prosjektet skal arbeide med forteljing i opplevelsesproduksjon og turisme, forteljing i bibliotek og forteljing og teknologi. Det er søkt om og vi har fått støtte frå Kulturkontakt Nord til etablering av Nordic-Baltic Storytelling Network.

Vedtak: Vi deltar gjennom Stiftinga Hilmar Alexandersen –Johan Einar Bjerkem er nettverket sin kontaktperson.

 • Tiltak 17 Opprette nettverk av norske fortellersenter

Vi er i samtaler med Den Norske Fortellerfestivalen i Oslo, Jakob Sande-sentret –Klynge for forteljarkunsti FørdeogMemoar i Bergen. Vi vil saman danneeit nasjonalt nettverk.

Vedtak: Dette blir gjennomført–Johan Einar Bjerkem leier arbeidet på vegne av Stiftinga Hilmar Alexandersen og nettverket.

 • Tiltak 18 Delta på Den norske fortellerfestivalen i Oslo

Den Norske Fortellerfestivalen har Trøndelag som satsingsområde i 2020. Her vil vi også møte dei andre regionale organisasjonane som driv medforteljing og starte å formalisere eit landsdekkande samarbeid med dei.

Status: Festivalen var Korona-avlyst, men gjennomførte fleire tiltak digitalt. Fleire av nettverket var involvert i det digitale.

 • Tiltak 19 Muntlig og digital fortelling for små bedrifterog enkeltpersonforetak

Et av de sterkeste effekten av fortelling er den personlige tilstedeværelsen og kontakten mellom formidler og publikum. Digitale formidlinger har ofte fått form av auditorieformidling eller statisk formidling fra et fast sted. Dette gjør at publikum fort mister interessen. Dersom formidleren får mulighet til å formidle dynamisk ved å bevege seg i landskap og vise frem gjenstander og steder på en måte som samsvarer med fysisk tilstedeværelse vil det være gode muligheter for et større marked for bedrifter og enkeltmannsforetak som lever av formidling og fortellinger.

Vedtak: Dette er hovudpunktet i søknad om bedriftsnettverkstøtte over tre år frå Innovasjon Norge. Vi må levere ny søknad kvart år. Ramma er på 1,5 mill kr. per år, der Innovasjon Norge kan støtte 50%. Det vil truleg bli invitert fleire inn i prosjektet enn dei noverande nettverksmedlemmene. Prosjektet skal koordinerast opp mot andre prosjekt nettverksdeltakarar er inne i.Innovasjon Norge krev i tillegg til dei samarbeidsavtalene vi har, ein intensjonsavtale med nokre fleire punkt. Prosjektgruppe: Christian Wee, Anne Haga, Beate Heide og Johan Einar Bjerkem